⁩-تصادفات

-خونریزی‌ها

-کم خونی ها

-تالاسمی

-آنمی داسی شکل

-سرطان

-مادران با مشکلات حین زایمان

تجربه کدام یک از موارد فهرست بالا را در خود یا عزیزانتان داشته اید؟
پس خوب می دانید که هر یک از ما، در جایی از زندگی، ممکن است به خون نیاز پیدا کنیم.

«با اهدای خون، جهان را به جایی سالم تر تبدیل کنیم.»

اهدای خون، اهدای زندگی!